Dự hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đại diện các cơ quan thành viên trong khối ký giao ước thi đua.

Năm 2023, các cơ quan thành viên của khối cơ bản hoàn thành các nhiện vụ theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ.

Năm 2024, các cơ quan trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nâng cao ý thức, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024; tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các cơ quan thành viên của Khối thi đua đã thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023. Theo đó, nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Tuyên Quang; đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Chính trị tỉnh và đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 đơn vị là: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Dự hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.


Hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục